Καθυστέρηση Ενοικίων

Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2009

Η ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩN.

Με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 2479/97, και το νέο άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 2915/2001, η αποβολή μισθωτή οποιουδήποτε είδους ακινήτου ο οποίος αρνείται να καταβάλει τα μισθώματα, επιτυγχάνεται πλέον χωρίς διεξαγωγή δίκης, αναβολών, μαρτύρων κλπ., αλλά και χωρίς να αποστερείται ο μισθωτής από το δικαίωμα υπεράσπισής του, με την νέα ταχύτατη διαδικασία της ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Η ελάχιστη συνολική διάρκεια της διαδικασίας, χωρίς απρόοπτα, είναι πλέον περίπου 75 ημέρες, και με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβούν καλοκαιρινές ή άλλες διακοπές. Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΥΝΙΣΤΑ στους ιδιοκτήτες ακινήτων να μην κοινοποιούν εξώδικη διαμαρτυρία αν δεν οφείλονται τουλάχιστον δύο μισθώματα! Συνεπώς η ελάχιστη ζημιά του ιδιοκτήτη δεν είναι λιγότερη από 4 απλήρωτα μισθώματα!

Οι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις και προθεσμίες του νόμου είναι οι εξής:

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ καταβολής του ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ πέρα από την συμφωνημένη ημερομηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ με δικαστικό επιμελητή έγγραφης όχλησης (με εξώδικο) του εκμισθωτή προς τον μισθωτή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα οφειλόμενα ποσά και να προσκαλείται αυτός να τα καταβάλει. H καταβολή της οφειλής μέσα σε ένα μήνα αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης. Αυτό όμως ισχύει μόνο μία φορά. Αν δεν καταβληθούν:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ από το δικηγόρο του εκμισθωτή στο αρμόδιο δικαστήριο των εξής εγγράφων:

1. ΑΓΩΓΗΣ (αίτησης) προς το δικαστή με τα στοιχεία των διαδίκων, περιγραφή του μισθίου, της μίσθωσης, της άρνησης καταβολής μισθώματος και της προηγηθείσας όχλησης.

2. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ιδιωτικού εγγράφου εν ισχύ, ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. από το οποίο να αποδεικνύεται η παραλαβή του μισθίου από το μισθωτή, η ισχύς της μίσθωσης και το οφειλόμενο μίσθωμα. Αν δεν υπάρχει μισθωτήριο, η αίτηση απορρίπτεται, και ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στην παλαιά διαδικασία των μισθώσεων, όπου θα εξετάσει μάρτυρα για να αποδείξει τη μίσθωση.

3. ΕΚΘΕΣΗΣ του Δικ/κού Επιμελητή ΕΠΙΔΟΣΗΣ της εξώδικης πρόσκλησης.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της Δ.Ο.Υ. του κυρίου (ιδιοκτήτη) του ακινήτου ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα των δύο τελευταίων ετών.

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ της αίτησης για οποιοδήποτε λόγο δεν εμποδίζει ούτε την υποβολή νέας, π.χ. για μεταγενέστερα μισθώματα, ούτε την άσκηση αγωγής με την κανονική διαδικασία.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ (διαταγή απόδοσης) με την οποία διατάσσεται ο μισθωτής να αποδώσει τη χρήση του μισθίου περιέχει ΥΠΟΜΝΗΣΗ στον μισθωτή ότι εντός 15 εργασίμων ημερών από την επίδοσή της προς αυτόν δικαιούται να ασκήσει ανακοπή εναντίον της, διατυπώνοντας τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις του (π.χ. ότι έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα τα οφειλόμενα κλπ.). Η διαταγή αποτελεί ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΙΤΛΟ μετά την πάροδο 20 εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της, ήτοι ουσιαστικά μετά από ένα μήνα, (νέα ρύθμιση με το νόμο 2915/2001), εκτελείται δε και κατά παντός ο οποίος αντλεί τα δικαιώματά του από το μισθωτή (π.χ. υπομισθωτής, φιλοξενούμενος κλπ.).

Ο μισθωτής δικαιούται να ασκήσει κατά της διαταγής αυτής ΑΝΑΚΟΠΗ εντός 15 εργάσιμων ημερών, και να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, η οποία όμως ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση. Για την αναστολή της χρειάζεται να ασκήσει ειδική ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ της εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της ανακοπής του. Ο δικαστής μπορεί να του χορηγήσει την αναστολή είτε με εγγυοδοσία που να καλύπτει τα οφειλόμενα μισθώματα, είτε χωρίς αυτήν.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611