Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Μισθώσεις Ακινήτων arrow Επαγγελματικές Μισθώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι Ενοικιαστές

Επαγγελματικές Μισθώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι Ενοικιαστές

Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2009

Η επαγγελματική στέγη έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το 1997 το 65 % των επαγγελματικών χώρων ήταν ενοικιαζόμενος, Η εγκατάσταση των επαγγελματικών χώρων υπόκειται σε μερικούς περιορισμούς (βαθμός όχλησης, μόλυνση του περιβάλλοντος κλπ) Για τις επαγγελματικές μισθώσεις έχομε να συστήσουμε τα παρακάτω:

Προκαταβολή να πληρώσετε μόνο όταν υπογράψετε μισθωτήριο συμβόλαιο.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να το συντάξει ο δικηγόρος σας. Μην υπογράφετε «τυποποιημένα» συμβόλαια που παίρνεται από το περίπτερο.
Η διάρκεια της μίσθωσης στις επαγγελματικές μισθώσεις είναι Δωδεκαετής. Δεν ισχύουν άλλες συμφωνίες γραπτές ή προφορικές. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί μπορεί να παραταθεί η μίσθωση για άλλα 4 χρόνια. Μετά την παρέλευση και των 4 αυτών ετών ο ιδιοκτήτης μπορεί να παραλάβει το μίσθιο χωρίς να καταβάλλει αποζημίωση στον ενοικιαστή.

Εάν όμως ο ιδιοκτήτης θελήσει να του αποδοθεί το μίσθιο στην λήξη των 12 ετών, τότε είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ενοικιαστή με 24 μισθώματα. Τα μισθώματα αυτά δίδονται για την μετεγκατάσταση του ενοικιαστή αλλά και για την άυλη εμπορική αξία.

• Μετά την λήξη της 16τούς μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα στο μίσθιο.
• Εάν αποχωρήσει ο ενοικιαστής μόνος του, τότε δεν δικαιούται αποζημίωση.
• Επισημαίνομε ότι ο ενοικιαστής πρέπει να προσέξει διότι όποιες κατασκευές κάνει στο μίσθιο θα πρέπει να τις ξηλώσει όταν αποχωρήσει από αυτό, εκτός εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο προβλέπεται να παραμείνουν στο μίσθιο.
• Όσον αφορά το χαρτόσημο 3,6% είναι θέμα συμφωνίας για το ποιος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι μπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο μαζί. .
Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εισπράξει από το ενοικιαστή το σύνολο ή μέρος του χαρτοσήμου, τότε το ποσό αυτό αποτελεί εισόδημα,αυξάνει το ποσό του ενοικίου και φορολογείται μαζί με αυτό.
• Για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα θα πρέπει να καταγραφούν οι ενδείξεις όλων των μετρητών (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κλπ)
• Η κατάθεση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη ΔΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να μπορούν οι συναλλασσόμενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια.

Το Μίσθωμα
Δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει το ύψους του μισθώματος. Το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων. Είναι σωστό να σας υπενθυμίσομε ότι πρέπει να γράφετε στο μισθωτήριο συμβόλαιο το αληθινό ποσό του μισθώματος. Αυτό ίσως θα σας Βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την εφορία σας. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του μισθώματος για να ξέρουν όλοι ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, η αναπροσαρμογή γίνεται μετά διετία από την έναρξη της σύμβασης και καθορίζεται σε ποσοστό ετησίως όχι κατώτερο από το 6% της αντικειμενικής αξίας του μισθίου (και για τους ακάλυπτους χώρους 4%). Εκεί όπου δεν ισχύουν οι αντικειμενικές αξίες χρησιμοποιούνται οι αγοραίες αξίες.
Περαιτέρω αναπροσαρμογή του παραπάνω αναπροσαρμοσθέντος μισθώματος γίνεται κατά έτος σε ποσοστό 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (όπως υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ΕΣΥΕ).
Το παραπάνω αναπροσαρμοσθέν μίσθωμα εφαρμόζεται ακόμα και στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερο από το 6% της αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας. (Σχετικό άρθρο 7 του Π.Δ. 34/1995)

Περιγραφή του μισθίου
Η σωστή περιγραφή του μισθίου προστατεύει τον μισθωτή και τον εκμισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και μελλοντικές διενέξεις.

Η χρήση του μισθίου
Πρέπει στο συμβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριΒώς ποία θα είναι η χρήση του μισθίου. Δεν μπορεί το μίσθιο να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από€KείνOυς που περιγράφει το συμβόλαιο.
Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
Πρόσωπα που συνοικούν με τον ενοικιαστή
Ο ενοικιαστής δεν έχει το δικαίωμα να φιλοξενεί μονίμως πρόσωπα ξένα προς την οικογένεια του.
Υπεκμίσθωση
Για να έχει το δικαίωμα ο ενοικιαστής να υπεκμισθώσει το μίσθιο θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε εταιρική
Σε περίπτωση που ο μισθωτής - ενοικιαστής αποφασίσει να μετατρέΨει την επιχείρηση του από Ατομική σε Εταιρική (Q.E., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη - εκμισθωτή. Αυτό συμΒαίνει διότι η νομική προσωπικότης των δύο επιχειρήσεων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη και διότι υπεισέρχεται στην εταιρεία και άλλο πρόσωπο πέραν του αρχικώς συμΒληθέντος. Αυτό μπορεί να προβλεφθεί κατά την αρχική σύμβαση μίσθωσης της Ατομικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται η εκ των υστέρων συμφωνία του ιδιοκτήτη.
Συνέπειες από ζημίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του μισθίου
Θα πρέπει στο συμβόλαιο να είναι ξεκαθαρισμένη η έννοια της φυσιολογικής - συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του μισθίου. Για να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Επαγγελματικές ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 12 (Προεδρικό διάταγμα 34/95 όπως ισχύει κωδικοποιημένο με τις τροποποιήσεις του νόμου 274)

ο Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης:
. Η μίσθωση ισχύει για 12 έτη ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί για Βραχύτερο διάστημα ή για αόριστο χρόνο.


Από το βιβλίο "ΑΚΙΝΗΤΑ: Πρακτικός Οδηγός Β'"  του Ορέστη Εμμ. Σεϊμένη

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611