Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Φορολογικά Θέματα arrow Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Σάββατο, 13 Ιούνιος 2009

Προϋποθέσεις περαίωσης

Η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων Φ.Μ.Α.Π. με τις παρούσες διατάξεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις:

1. Υποχρεωτικά περαιώνεται το πρώτο κατά σειρά ανέλεγκτο έτος Φ.Μ.Α.Π. και το επόμενο συνεχόμενο με αυτό -εφόσον δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης- ανέλεγκτο έτος.

2. Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων εκκρεμών υποθέσεων επιλεκτικά, με την προϋπόθεση ότι η περαίωση ξεκινά από το πρώτο ανέλεγκτο έτος και τα περαιούμενα έτη είναι συνεχή.

Παράδειγμα:

Άγαμος, έχει στην κυριότητά του 5 ακίνητα στο δήμο Αθηναίων. Το έτος 1997 απεδέχθη στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. την προτεινόμενη αξία των 500.000,00€. Στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 1998 δήλωσε φορολογητέα περιουσία αξίας 400.000€. Για τα έτη 1999 έως και 2001 δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. Στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. ετών 2002 και 2003 δήλωσε φορολογητέα περιουσία αξίας 600.000€.Το έτος 2004 υπέβαλε μερική δήλωση και για τα έτη 2005 και 2006 δήλωσε φορολογητέα περιουσία αξίας 800.000€.

Για το φυσικό πρόσωπο αυτό θα εκδοθεί Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης για τα έτη 1998, 2002, 2003, 2005 και 2006. Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης για το έτος 1997 δεν θα εκδοθεί, διότι ο υπόχρεος απεδέχθη την προτεινόμενη αξία του συνόλου των ακινήτων του. Επίσης δεν εκδίδεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης για τα έτη 1999 έως και 2002 γιατί ο φορολογούμενος δεν υπέβαλλε δηλώσεις. Τέλος, δεν εκδίδεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης για το έτος 2004 επειδή ο υπόχρεος δεν επέδωσε και αρχική δήλωση, παρά μόνο μερική δήλωση Φ.Μ.Α.Π.

Ο υπόχρεος δύναται να περαιώσει το σύνολο των εκκρεμουσών υποθέσεων Φ.Μ.Α.Π. Εφόσον όμως επιλέξει να περαιώσει μόνο τρία από τα έτη, υποχρεωτικά αυτά θα είναι τα συνεχόμενα έτη ?με αρχή το πρώτο εξ αυτών- 1998, 2002 και 2003.

3. Ο υπόχρεος αποδέχεται τη βεβαίωση και την καταβολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της συνολικής οφειλής του φόρου που προκύπτει και αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εντός δέκα ημερών από την επίδοση του. Η υπογραφή από τον φορολογούμενο του σημειώματος αυτού, συνεπάγεται την αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του.

4. Με την υπογραφή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ο υπόχρεος καταβάλλει υποχρεωτικά το 10% της συνολικής οφειλής Φ.Μ.Α.Π.

5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο δημόσιο σε εφαρμογή του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, δεν αναζητούνται ούτε συμψηφίζονται.

Διαδικασία περαίωσης

1. Για την υλοποίηση της περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων Φ.Μ.Α.Π., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συντάσσει εις διπλούν ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ περαίωσης Φ.Μ.Α.Π. Με την 1057501/284/0013/ΠΟΛ1077/10/6/2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίσθηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων περαίωσης του Φ.Μ.Α.Π., φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων περαίωσης θα προτάσσει τις υποθέσεις Φ.Μ.Α.Π. παλαιοτέρων ετών (π.χ. δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. 1997, 1998, 1999 κ.λπ.)

3. Σε περιπτώσεις που μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου ανέλεγκτου έτους παρεμβάλλονται περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ., το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης εκδίδεται από τον προϊστάμενο που είναι αρμόδιος για το τελευταίο ανέλεγκτο έτος. Σε αυτήν την περίπτωση, αποστέλλονται Εκκαθαριστικά Σημειώματα περαίωσης από τις άλλες Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιες για προηγούμενα έτη, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2009. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης που περιλαμβάνει και τα έτη για τα οποία αρμόδιες ήταν άλλες Δ.Ο.Υ.

4. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης θα καταχωρείται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο. Το ένα αντίτυπο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης κοινοποιείται με απόδειξη στον υπόχρεο και το άλλο παραμένει στην τελευταία για το ανέλεγκτο έτος Δ.Ο.Υ. Κατά την κοινοποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999).

5. Ο υπόχρεος, εφόσον επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του Φ.Μ.Α.Π., προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης. Επί του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης συντάσσεται η οικεία πράξη η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Κατά την υπογραφή της πράξης υποχρεωτικά καταβάλλεται το 10% του οφειλόμενου φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η προθεσμία προσέλευσης και υπογραφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα ημερών από την κοινοποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Μ.Α.Π..

6. Η κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης από τον υπόχρεο, συνεπάγεται την αυτόματη περαίωση όλων των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π., που αφορούν τα έτη αυτά και επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και τα καταβληθέντα στο δημόσιο χρηματικά ποσά κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν αναζητούνται.Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611