Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Φορολογικά Θέματα arrow Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Σάββατο, 13 Ιούνιος 2009

Περαίωση ΦΜΑΠ

Υπαγόμενες υποθέσεις

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), οι οποίες αφορούν τα έτη 1997 έως και 2007 και συγκεκριμένα:

α. Υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (27/5/2009).

β. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α.Π, αλλά έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο φύλλο ελέγχου ή έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Εξαιρούμενες υποθέσεις

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α. Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α.Π. το οικείο έτος.

β. Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί το οικείο έτος μερική δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και δεν έχει ακολουθήσει η υποβολή αρχικής δήλωσης.

γ. Οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες προσφυγές και εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Τρόπος περαίωσης

Οι υποθέσεις Φ.Μ.Α.Π., περαιώνονται οριστικά με οίκοθεν ενέργεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα και στον υπόχρεο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση αυτή, με αίτησή του προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2009.

Α. Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α.Π. το οικείο έτος, περαιώνονται με βάση τη δηλωθείσα φορολογητέα αξία της δήλωσης, προσαυξημένη κατά 10%.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το έτος 1997 η αξία των εντός αντικειμενικού συστήματος αξίας ακινήτων δεν προσαυξάνεται με το ανωτέρω ποσοστό, εφόσον ο υπόχρεος (μόνο φυσικό πρόσωπο) έχει αποδεχθεί την προταθείσα από το Υπουργείο Οικονομικών αξία για τα ακίνητα αυτά, δεδομένου ότι οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται ως συμβιβαστικώς επιλυθείσες. Τονίζεται ότι δεν προσαυξάνεται με 10% η αξία των ακινήτων εκείνων, για τα οποία ο υπόχρεος έχει αποδεχθεί την προτεινόμενη αξία και όχι για όλα τα ακίνητα της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. του έτους 1997.

Παράδειγμα:

Φυσικό πρόσωπο το έτος 1997 είχε:

ένα ακίνητο στην Θεσσαλονίκη προτεινόμενης αξίας 200.000,00€ , την οποία απεδέχθη, ένα οικόπεδο στο δήμο Αθηναίων προτεινόμενης αξίας 350.000,00€ , την οποία δεν απεδέχθη και στην δήλωση Φ.Μ.Α.Π., δήλωσε αξία 200.000,00€,

ένα ακίνητο στο Μαυρίκι Τεγέας (εκτός αντικειμενικού συστήματος αξίας ακινήτων), το οποίο δήλωσε με αξία 10.000,00€.

Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας προκειμένου να περαιωθεί η υπόθεση αυτή γίνεται ως εξής:

Για το ακίνητο της Θεσσαλονίκης η αξία της περαίωσης είναι 200.000,00€ (η αξία την οποία απεδέχθη).

Για το ακίνητο της Αθήνας η αξία της περαίωσης είναι 385.000,00€ = [350.000,00 + (350.000,00 Χ 10%)].

Για το ακίνητο του Μαυρικίου Τεγέας η αξία της περαίωσης είναι 11.000,00€ = [10.000,00 + (10.000,00 Χ 10%)].

Σύνολο αξίας για την περαίωση 596.000,00€.

Β. Σε περιπτώσεις που έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, οι υποθέσεις Φ.Μ.Α.Π. περαιώνονται, εφόσον ο υπόχρεος αποδεχθεί τη φορολογητέα αξία που του προσδιόρισε ο αρμόδιος προϊστάμενος με το φύλλο ελέγχου, μειωμένη κατά 10%. Η φορολογητέα αξία όμως δεν μπορεί να υπολείπεται της δηλωθείσας φορολογητέας αξίας προσαυξημένης κατά 10%.

Παράδειγμα:

Για τα έτη 2006 και 2007 νομικό πρόσωπο δήλωσε φορολογητέα αξία 800.000,00 ευρώ και 300.000,00 ευρώ αντίστοιχα. Μετά από έλεγχο η φορολογητέα αξία προσδιορίστηκε σε 900.000,00 ευρώ και 800.000,00 ευρώ αντίστοιχα. Το νομικό πρόσωπο θα περαιώσει τις υποθέσεις Φ.Μ.Α.Π. για τα έτη αυτά, ως εξής:

Για το έτος 2006.

Προσδιορισθείσα αξία ελέγχου μειωμένη κατά 10%: 810.000,00€ = [900.000,00 - (900.000,00 Χ 10%)].

Αξία δήλωσης προσαυξημένη με 10%: 880.000,00€ = [ 800.000,00 + (800.000 Χ 10%)].

Προκειμένου να περαιωθεί το έτος αυτό η εκκαθάριση θα γίνει για αξία 880.000,00€.

Για το έτος 2007.

Προσδιορισθείσα αξία ελέγχου μειωμένη κατά 10%: 720.000,00€ = [800.000,00 € - (800.000 Χ 10%)].

Αξία δήλωσης προσαυξημένη με 10%: 330.000,00€ = [300.000,00€ + (300.000,00 Χ 10%)].

Προκειμένου να περαιωθεί το έτος αυτό η εκκαθάριση θα γίνει για αξία 720.000,00€.

Γ. Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση, αλλά έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο φύλλο ελέγχου Φ.Μ.Α.Π. ή έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, περαιώνονται βάσει της αξίας που έχει προσδιορίσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής αρχής, μειωμένης κατά ποσοστό 10%.

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, που θα αποδεχθούν την περαίωση, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης για τα ακίνητα τους, που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις αυτές.Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611